Для батьків - Декларація прав дитини
Головна статті
Для батьків
Контакти уповноважених органів Чернівецької міської ради, до яких може звернутися дитина
Зразок заяви про зарахування
Зразок згоди на обробку персональних даних
Зустріч з керівниками батьківських комітетів
Бюджетні кошти
Щодо поширення інформації про курс
Результати анкетування батьків про навчання під час карантину
Анкета для батьків про навчання під час карантину
Допоможемо дітям разом...
Кампанія проти кібербулінгу
Сторінка 12
Розклад уроків 2020/2021 н.р.
Тиждень інклюзії
День безпечного інтернету
Тиждень права
16 днів проти насильства
Сторінка 18
Звіт директора за 2019-2020 н.р.
Розклад дзвінків
Звіт директора школи 2019 р,
На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»
Звіт директора Чернівецької ЗОШ І-ІІІступенів №37
ГРАФІК проведення державних підсумкових атестацій в 2017/2018 н.р.
Отримання паспорта
Архітектурна доступність шкіл
Графіки проведення державних підсумкових атестацій 2016/2017 н.р.
Батьківські збори в 11 класу
Вартість харчування
Тест: Які ви батьки?
Комп’ютер: переваги та недоліки
Поради для батьків
Правила поведінки
Мобільні телефони – переваги і недоліки
Поради Девіда Льюїса щодо розвитку обдарованої дитини
Поради батькам, які бажають розвивати здібності своїх дітей
Поради для батьків
Декларація прав дитини

 

Декларація прав дитини

Преамбула

Беручи до уваги:

  • що народи Об'єднаних Націй знову підтвердили в  Статуті  свою  віру в  основні права людини і в гідність та цінність людської особи і сповнені рішучості сприяти соціальному прогресові та поліпшенню умов життя при більшій свободі;
  • що Організація Об'єднаних Націй у Загальній декларації прав людини проголосила, що кожна людина по­винна володіти всіма зазначеними в ній правами і сво­бодами без будь-яких відмінностей за такими ознаками як раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні або інші переконання, національне чи соціальне походжен­ня, майновий стан, народження чи інша обставина;
  • що дитина внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклуван­ня, включаючи і належний правових захист, як до, так і після народження;
  • що необхідність у такій спеціальній охороні бу­ла вказана в  Женевській декларації прав дитини
    1924 року і вказана у Загальній декларації прав лю­дини, а також у статутах спеціалізованих установ і міжнародних організацій, що займаються питаннями добробуту дітей;
  • що людство зобов'язане давати дитині краще, що вона має,

ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ

проголошує цю

ДЕКЛАРАЦІЮ ПРАВ ДИТИНИ

з метою забезпечити дітям щасливе дитинство і користування, для їхнього власного блага і блага суспільства, правами і свободами, які тут передба­чені, і закликає батьків, чоловіків і жінок як окремих осіб, а також добровільні організації, місцеву владу і національні уряди до того, щоб вони визнавали і на­магалися дотримуватися цих прав шляхом законодав­чих та інших заходів, поступово застосовуваних відповідно до таких принципів:

Принцип 1. Дитині повинні належати всі зазначені в цій Декларації права. Ці права мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків і без відмінностей чи дискримінацій за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального по­ходження, майнового стану, народження або іншої обставини, що стосується самої дитини чи її сім'ї.

Принцип 2. Дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і на­дані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватися фізично, розумово, морально, ду­ховно та у соціальному відношенні здоровим і нор­мальним шляхом і в умовах свободи та гідності. При виданні з цією метою законів головним міркуванням має бути найкраще забезпечення інтересів дитини.

Принцип 3. Дитині має належати від її народжен­ня право на ім'я і громадянство.

Принцип 4. Дитина повинна користуватися благами соціального забезпечення, їй має належати право на здорове зростання і розвиток; із цією метою спеціальні догляд і охорона повинні бути забезпечені як їй, так і її матері, включно з належним допологовим і післяполого­вим доглядом. Дитині має належати право на відповідне харчування, житло, розваги і медичне обслуговування.

Принцип 5. Дитині, яка є неповноцінною у фізич­ному, психічному або соціальному відношенні, по­винні забезпечуватися спеціальні режим, освіта і піклування, необхідні з огляду на її особливий стан.

Принцип 6. Дитина для повного і гармонійного розвитку її особи потребує любові та розуміння. Во­на повинна, якщо це можливо, зростати під опікою і відповідальністю своїх батьків і, в усякому разі, в ат­мосфері любові і моральної та матеріальної забезпе­ченості; малолітню дитину не слід, окрім тих ви­падків, коли є виняткові обставини, розлучати зі своєю матір'ю. На суспільстві і на органах публічної влади повинен лежати обов'язок здійснювати особ­ливе піклування про дітей, які не мають сім'ї, і про дітей, які не мають достатніх засобів для існування. Бажано, щоб багатодітним сім'ям надавалася держав­на або інша допомога на утримання дітей.

Принцип 7. Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою, в усякому разі на початкових стадіях, їй має даватися освіта, яка спри­яла б її загальному культурному розвиткові і завдяки якій вона могла б на основі рівності можливостей роз­винути свої здібності та особисте мислення, а також усвідомлення моральної та соціальної відповідальності, і стати корисним членом суспільства.

Якнайкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, хто відповідає за її освіту і навчання; ця відповідальність лежить на­самперед на її батьках.

Принцип 8. Дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першими одержують захист і допомогу.

Принцип 9. Дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості та експлуатації. Вона не повинна бути об'єктом торгівлі в будь-якій формі.

Дитину не слід брати на роботу до досягнення нею на­лежного вікового мінімуму; їй ні в якому разі не повинні доручатися чи дозволятися роботи або заняття, які були б шкідливі для її здоров'я чи освіти або перешкоджали її фізичному, розумовому чи моральному розвиткові.

Принцип 10. Дитина має бути захищена від практи­ки, яка може заохочувати расову, релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації. Вона повинна вихову­ватися в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між нарадами, миру і загального братерства, а також у повному усвідомленні, що її енергія та здібності мають бути присвячені служінню на користь інших людей. 
Користувачі : 1078
Зміст : 1029
Переглянути хіти змісту : 438059
На даний момент 91 гостей на сайті