Стратегія розвитку школи на 2020-2025р.р.

СХВАЛЕНО

рішенням педагогічної ради

Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст. №37

Протокол №1 від 28.08.2020

Стратегія розвитку

Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №37

Чернівецької міської ради

на 2020-2025р.р.

Найменування закладу: Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ №37 Чернівецької міської ради

Місце знаходження: 58025, м. Чернівці, вул. І. Підкови, 9

Ліцензії:

на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти- з ліцензованим обсягом -260 осіб(розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 10 листопада 2020 року № 1182-р);

-на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем базової середньої освіти- з ліцензованим обсягом -300 осіб(розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 10 листопада 2020 року № 1183-р);

-на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої  освіти- з ліцензованим обсягом -60 осіб(розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 10 листопада 2020 року № 1184-р);

Атестація навчального закладу -2015р. (Наказ управління освіти Чернівецької міської ради №397 від 13.11.2015року)

Місія школи – допомогти учневі збагатитися системними знаннями та практичним досвідом з позицій загальної середньої та профільної освіти, вирости духовно та пізнати самого себе, сформувати базові (ключові) й предметні компетенції та здатність до подальшого саморозвитку, виявити й розвинути творчі здібності.

Завдання нашого навчального закладу –  створити найбільш сприятливі умови розвитку для всіх дітей з урахуванням їхніх нахилів та здібностей шляхом уведення в навчально-виховний процес інноваційних методик навчання й виховання, збереження та примноження шкільних традицій, заснованих на національних та патріотичних засадах, створення умов для максимального розкриття творчого потенціалу, комфортних умов для розвитку особистості дитини, а отже, формування особистості школяра як громадянина України у процесі взаємодії школи та громади.

Стратегічна мета: Розвиток та формування в учнів ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності конкуретноспроможної і самодостатньої особистості, вироблення сучасної моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Принципи, що регламентують діяльність школи:

Самостійність школи у вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства для створення  громадсько орієнтованої школи, встановлення довіри між учасниками навчально-виховного процесу.

Науковість та ефективність навчально-виховного процесу на основі інноваційних освітніх технологій.

Демократизм і гуманізм навчально-виховного процесу.

Збереження, передача, відновлення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти.

Раціональність та доцільність вибору форм і засобів освіти й виховання для задоволення духовних запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних можливостей, інтересів.

Забезпечення фізичного розвитку дитини, збереження її життя і здоров’я.

Творчий пошук резервів і джерел вдосконалення роботи школи.

Дотримання етики у стосунках усіх учасників навчально-виховного процесу.

 

Стратегічні напрямки розвитку школи:

 • Створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення.
 • Створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного та доступного освітнього середовища.
 • Розвиток інноваційної діяльності школи, підвищення якості освіти.
 • Інформатизація навчання, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення.
 • Побудова ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації учнів.
 • Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.
 • Прищеплення учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.
 • Виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці в ім’я України.
 • Створення сучасної матеріально-технічної бази

 

План стратегічного розвитку спрямований на виконання:

–        Конституції України;

–        Законів України: “Про освіту” ; “Про загальну середню освіту” ; “Про Національну програму інформатизації” ; “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” ;”Про молодіжні та дитячі громадські організації”; “Про охорону дитинства” ;

–        Національної Програми “Освіта України ХХІ століття;

–        Національної доктрини розвитку освіти;

–        Національної Програми “Діти України”;

–        Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

–        Конвенції про права дитини;

–        Концепції Нової української школи;

–        Статуту школи;

–        Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я, зареєстрований Міністерством юстиції України 14.04.2016 р. за № 563/28693

 

реалізацію:

–        сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу;

–        нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;

створення:

–        належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;

–        умов рівного доступу до освіти;

–        гуманних відносин в освітньому закладі;

–        сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;

–        належних умов для соціально-психологічного захисту учасників освітнього процесу;

–        необхідної матеріально-технічної бази;

забезпечення:

–        стабільного функціонування навчального закладу;

–        розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;

–        суттєвого зростання якості освіти;

–        наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

 

Стратегічний план розвитку розрахований на 5 років і включає в себе:

 1. Організаційну складову.
 2. Освітню складову.
 3. Виховну складову.
 4. Психолого-соціальний аспект.
 5. Здоров`язбережувальну складову.
 6. Матеріально-технічну складову.

 

 1. 1. Організаційна складова.

Основні напрямки і завдання розвитку :

 1. Забезпечення стабільного функціонування навчального закладу.
 2. Розвиток мережі школи з урахуванням потреб споживачів суспільних запитів і державних вимог.

 

Шляхи реалізації

Термін

Виконавці

1

Перехід до нового типу закладу – гімназії, де початкова школа буде структурним підрозділом.

 

2023-2024

Адміністрація школи

2

Збільшення набору в початкові класи, що дасть можливість збільшення паралелей у 5-9-х класах.

 

2023-2025

Адміністрація школи

3

Розроблення нової редакції Статуту та його затвердження.

 

2023

Адміністрація школи

4

Моніторинг розвитку мережі школи на 5 років.

 

2020-2025

Адміністрація школи

5

Прогноз змін у кадровому складі.

 

2023-2025

Адміністрація школи

План розвитку мережі школи на 5 років

Класи

2021/2022н.р.

2022/2023н.р.

2023/2024н.р.

2024/2025н.р.

класів

учнів

класів

учнів

класів

учнів

класів

учнів

1

2

60

2

59

3

85

3

86

2

2

56

2

60

2

59

3

85

3

2

58

2

56

2

60

2

59

4

3

80

2

58

2

56

2

60

разом

9

254

8

233

9

260

10

290

5

2

65

3

80

2

58

2

56

6

2

61

2

65

3

80

2

58

7

2

60

2

61

2

65

3

80

8

2

65

2

60

2

61

2

65

9

2

56

2

65

2

60

2

61

разом

10

307

11

331

11

324

11

320

10

1

31

1

30

11

1

36

1

31

1

30

12

разом

2

65

1

31

Разом по закладу

21

626

20

595

20

584

21

610

Прогнозований кадровий склад на 5 років

Посада

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

1

Початкові класи

12

12

12

12

12

2

Асистент вчителя

6

8

8

8

8

3

Українська мова та

література

5

5

5

5

5

4

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

5

Англійська мова

4

4

4

4

4

6

Німецька мова

2

2

2

2

2

7

Історія, правознавство, етика

2

2

2

2

2

8

Математика

3

3

3

3

3

9

Фізика, астрономія

1

1

1

1

1

10

Біологія

1

1

1

1

1

11

Географія

2

2

2

2

2

12

Хімія, образотворче

мистецтво

1

1

1

1

1

13

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

14

Фізична культура

2

2

2

2

2

15

Інформатика

1

1

1

1

1

16

Трудове навчання

2

2

2

2

2

17

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

18

Бібліотекар

1

1

1

1

1

 

 

50

52

52

52

52

Очікувані результати:

–        Збільшення кількості класів початкової школи.

–        Організація та забезпечення оптимальних, стабільних умов для освітнього процесу з урахуванням потужностей навчального закладу.

 1. 2. Освітня складова

Основні напрямки і завдання розвитку :

 1. Формування багатомірного освітнього простору для дітей віком від 6 до 15 років, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і виховання.
 2. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних освітніх технологій на всіх ступенях навчання.
 3. Використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі.
 4. Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи.
 5. Демократизація освітнього процесу.
 6. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учнів.
 7. Виховання позитивної мотивації навчальної діяльності, старанного та відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, вмінь.
 8. Виховання особистості через залучення до активної діяльності та всебічний зв’язок школи з життям.
 9. Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.

10. Розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

 

2.1. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Мета:

 • Ø Створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу.
 • Ø Здійснення систематичного    планування, моніторингу та аналізу діяльності навчального закладу;
 • Ø Організація взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

 

 

 

Шляхи реалізації

Термін

Виконавці

1

Створити цілісну систему управління, забезпечити якісний рівень контролю-аналітичної

діяльності у відповідності до сучасних вимог.

2020-2021

Адміністрація

2

Заохочувати педагогів до участі у конкурсах

професійної майстерності, здійснення дослідно- експериментальної та інноваційної діяльності

2020-2024

Адміністрація

3

Організувати щорічний моніторинг якості роботи педагогічних працівників

2020-2024

Адміністрація

4

Проводити круглі столи, семінари, методичні ради

2020-2024

Адміністрація

5

Співпрацювати з соціальними та психологічними службами

2020-2024

Заст.директора з

вих. роботи

6

Активно залучати батьків до участі у виховних, творчих, спортивних заходах, організації

екскурсій, поїздок

2020-2024

Вчителі

7

Продовжувати співпрацю з ЗДО.

2020-2024

Адміністрація

Очікувані результати:

–        Ефективне управління закладом на основі проектно-цільового методу.

–        Об’єднання зусиль педагогічного колективу школи для підвищення рівня навчально-виховної роботи, упровадження в практику досягнень педагогічної науки й передового педагогічного досвіду.

–        Відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти.

–        Запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації.

 

 

2.2. ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІВ

Пріоритетні напрями розвитку особистості педагога:

-атестація    педагогічних працівників: здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти (стаття 50);

-сертифікація: зовнішнє оцінювання професійних компетентностей (на добровільних засадах виключно за власною ініціативою) (стаття 51);

-створення  середовища цілеспрямованого саморозвитку творчо-ініціативного педагога (стаття 59).

 

Мета:

 • Ø Розвивати професійну рефлексію в процесі освітньої діяльності; забезпечити умови для методичного забезпечення психологічної підтримки освітнього процесу.

 

№ з/п

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Виконавець

1.

Створити інформаційний Банк інноваційних педагогічних технологій

2020-2025

Голови ШМО

2.

Проводити навчальні семінари, круглі столи, майстер – класи, педпрактики, тижні педагогічної майстерності, інтегровані дні, методичні декади,

презентації творчих напрацювань, педради-дискусії

2020-2025

Адміністрація

3.

Проводити моніторинги:

-якості знань учнів

-рівня методичного удосконалення

-умов збереження психо-фізіологічного здоров’я

-використання Інтернет-ресурсів

2020-2025

Адміністрація

 

 

4.

Створити умови для формування професійних компетентностей педагога:

інтелектуальна компетентність (наукові знання); психологічна компетентність; управлінська

компетентність (базові вміння); мотиваційна компетентність; проєктна компетентність; методична компетентність

2020-2025

Адміністрація

5.

Оснащити бібліотеку науково – методичною літературою

2020-2025

Педагогічний

колектив Бібліотекар

6.

Оснащити навчальні кабінети комп’ютерною технікою

2020-2025

Адміністрація

7.

Реалізувати нові підходи щодо форм та методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

закладу.

2020-2025

Адміністрація

8.

Підвищувати кваліфікаційний рівень педагогів

шляхом атестації та сертифікації

2020-2025

Адміністрація

9.

Клопотати про нагородження кращих працівників

школи з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат

2020-2025

Адміністрація

 

Очікувані результати:

–        Підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи.

–        Ріст педагогічної майстерності учителів.

–        Підвищення методичної культури.

 

2.3. ОБДАРОВАНА ДИТИНА

Мета:

 • Ø Визначити чітку систему організаційно-педагогічних та науково- практичних заходів пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей педагогічним колективом школи.

 

№ з/п

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Виконавець

 

 

1.

Проводити комплексні психолого-діагностичні дослідження особистісних рис учнів, цілеспрямовані на пошук обдарованих дітей у відповідності до різних типів обдарованості (інтелектуальна, творча, художньо-

естетична, соціальна, моторна)

2020-2025

Педагогічний колектив,

психолог

2.

Здійснювати науково-методичну підготовку педагогічних кадрів з питань розробки та

удосконалення інструментарію навчання і виховання обдарованих дітей (форм, методів, засобів пошуку)

2020-2025

Адміністрація

3.

Проводити:

-І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

-шкільні олімпіади серед учнів 2-4 класів з української мови, математики, англійської мови, природознавства та інших предметів;

-виховні заходи стимулюючого і розвиваючого змісту

2020-2025

Педагогічний колектив

 

 

4.

Запровадити:

-систему соціальної підтримки (побудова партнерських взаємин «учитель-учень», консультування з питань соціальної адаптації);

-систему психологічних тренінгів для обдарованих дітей щодо зняття психологічної напруженості;

-систематичне оновлення Банку даних обдарованих дітей;

-співпрацю батьків та педагогів школи (анкетування батьків, індивідуальне та групове консультування);

-систему роботи з медичної підтримки (обстеження фізіологічного розвитку, стану психічного здоров’я, консультування з питань здоров’язбережувального потенціалу);

-систему моніторингу розвитку обдарованої дитини (медико-фізіологічний, соціальний,

психологічний, педагогічний);

-моніторинг досягнень і успіхів

2020-2025

Адміністрація Педагогічний колектив

Психолог Соціальний педагог Медичний працівник

5.

Залучати до участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах учнівської творчості, виставках, фестивалях, змаганнях,

командних турнірах

2020-2025

Педагогічний колектив

6.

Підвищувати рівень професійної компетентності педагогів, що працюють з обдарованою молоддю, через різні форми методичної роботи

2020-2025

Адміністрація

7.

Інформувати всіх учасників освітнього процесу про хід та результативність участі учнів школи у різноманітних заходах

2020-2025

Адміністрація

8.

Поповнювати бібліотечні фонди школи сучасними інформаційними засобами, науково-методичною та довідковою літературою (у тому числі на електронних носіях) для роботи з обдарованою молоддю;

2020-2025

Адміністрація Педагогічний колектив Бібліотекар

9.

Упроваджувати        особистісноорієнтовані      технології

спрямовані на розвиток учнів

2020-2025

Педагогічний

колектив

10

Продовжити роботу гуртків, факультативів

2020-2025

Адміністрація

11

Організовувати виставки творчих робіт учнів школи

2020-2025

Педагогічний

колектив

12

Нагороджувати кращих учнів школи у номінаціях:

«Учень року», «Учениця року», «Спортсмен року»,

«Спортивне відкриття року», «Мистецьке відкриття року», «Мистецьке обдарування року»

2020-2025

Адміністрація

13

Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей, їх

досягненнях на шкільному сайті

2020-2025

Відповідальний

за сайт

 

Очікувані результати:

–        Всебічний розвиток та розкриття інтелектуального потенціалу обдарованих дітей.

–        Підвищення якості знань учнів.

 

2.4. СУЧАСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. STEM – ОСВІТА В ШКОЛІ

Мета:

 • Ø Підвищення зацікавленості учнів до освіти в науково-технічній сфері, стимулювання зацікавленості в дослідницькій діяльності та активному залученню учнів до участі в конкурсах, проєктах з метою популяризації STEM-професій.

 

№ з/п

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Виконавець

1.

Опрацювати нормативну базу по

запровадженню STEM – освіти в школі

2020-2025

Адміністрація Педагогічний колектив

2.

Вивчати досвід роботи по запровадженню STEM – освіти (курси, вебінари, тренінги, майстер-класи, он-лайн платформи)

2020-2025

Адміністрація Педагогічний колектив

3.

Модернізувати в школі локальну мережу

2020-2025

Адміністрація

4.

Забезпечити доступ до високошвидкісного Інтернету

2020-2025

Адміністрація

5.

Долучатися до створення платформи для спілкування, пошуку і підтримки перспективних наукових ідей щодо розвитку STEM-освіти в

Україні

2020-2025

Педагогічний колектив

6.

Організовувати в 1-2 класах STEM – виставки

«LEGO– винахідник»

2020-2025

Педагогічний колектив

 

Очікувані результати:

–        Покращення якості знань з предметів природничо-математичного циклу.

–        Розвиток критичного мислення.

–        Отримання досвіду в роботі над проєктами.

–        Впровадити сучасні методи та методики навчання.

–        Надати інструменти для рівного доступу до якісної освіти.

 

2.5. ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

Мета:

 • Ø Інформаційне забезпечення доступу до якісної освіти, що сприятиме наближенню рівня навчання в школі до європейських і світових стандартів, творчим пошукам учителів та розвитку здібностей учнів.

 

№ з/п

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Виконавець

1.

Організувати доступ учнів школи та

педагогічних працівників до інтернет ресурсів

2020-2025

Адміністрація

2.

Організувати колективні заняття та

колективні перегляди з використанням сучасних медіаматеріалів

2020-2025

Педагогічний колектив

3.

Вести електронний каталог напрацювань педагогічного колективу

2020-2025

Заступник директора з НВР Приутеску О.Б., Бужняк Л.Д.

4.

Створити умови для навчання працівників школи нових комп’ютерних технологій

2020-2025

Адміністрація

5.

Удосконалювати шкільний сайт і роботу з ним

2020-2025

Учителі інформатики

6.

Впроваджувати дистанційну освіту

2020-2025

Адміністрація

Педагогічний колектив

7.

Інформатизувати бібліотечну діяльність

2020-2025

Бібліотекар

8.

Оснащувати предметні кабінети інтерактивним устаткуванням

2020-2025

Адміністрація

 

Очікувані результати:

–        Створення комп’ютерної інфраструктури освітнього закладу.

–        Об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Стратегії розвиту школи.

–        Створення матеріально-технічної та науково-методичної бази даних;

–        Оновлення наповнюваності шкільного сайту.

–        Практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та здобувачами освіти ІКТ в освітньому процесі.

 

 

 

2.6. ІННОВАЦІЇ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Мета:

 • Ø Підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності.

 

№ з/п

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Виконавець

1.

Запроваджувати інновації в управлінні школою

2020-2025

Адміністрація

2.

Теоретична, науково-методична підтримка педагогів до інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату

2020-2025

Адміністрація

3.

Участь школи у Програмі нової української школи.

Створення творчої групи «Інновації у новій українській школі»

2020-2025

Адміністрація

4.

Опрацювати науково-методичну літературу з даної проблеми. Здійснити інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомити педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціями, іншими

матеріалами)

2020-2025

Керівники ШМО

5.

Розробити рекомендації щодо впровадження інновацій у практику роботи школи :

рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференції;

надавати методичну допомогу педагогам в

розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистого розвитку.

2020-2025

Заступник з НВР Керівники ШМО

6.

Освоювати нові педагогічні ідеї шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

засідання педагогічної ради, круглі столи, семінари тощо;

творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях;

участь у науково-практичних конференціях;

узагальнення власного досвіду й досвіду своїх колег;

розміщення власних розробок уроків та виховних заходів на освітніх платформах;

сертифікація педагогічних працівників;

самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою.

2020-2025

Заступник з НВР Керівники ШМО

7.

Узагальнювати досвід роботи педагогів (розробка рекомендацій та порад щодо

впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій)

2020-2025

Заступник з НВР Керівники ШМО

8.

Координувати супровід окремих інноваційних проєктів

2020-2025

Адміністрація школи

9.

Моніторинг якості інноваційної діяльності

2020-2025

Адміністрація школи

 

Очікувані результати:

–        Узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу.

–        Відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти.

–        Ефективна організація науково – методичних структур колегіального управління (науково – методичні ради, малі педагогічні ради, творчі групи, тощо).

–        Запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації школи.

–        Створити у педагогічному колективі школи власну модель інноваційного розвитку.

 

 

 1. 3. Виховна складова

Мета:

 • Ø Виховної роботи: сприяння в розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвиток природних здібностей, уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя.

 

Основні завдання:

 1. Формування основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності.
 2. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.
 3. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.
 4. Підготовка випускників до свідомого вибору професії.
 5. Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.
 6. Затвердження культури здорового способу життя.

 

Шляхи реалізації:

 1. Організація і проведення засідань МО класних керівників відповідної тематики.
 2. Створення безпечного толерантного середовища шляхом удосконалення соціального захисту учнів, у тому числі дітей пільгових категорій.
 3. Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та малозабезпечених сімей, дітей–інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей та з сімей учасників АТО.
 4. Мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання школярів; спрямувати виховну роботу на прищеплення здорового способу життя та зміцнення моральності.
 5. Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.
 6. Організувати діяльність закладу освіти як зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату через структуру шкільного і класного учнівського самоврядування, стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх посильної участі у справах учнівського колективу.
 7. Впровадження активних форм виховної роботи шляхом застосування інноваційних методів та прийомів.

Модель випускника

Моделлю випускника є громадянин держави, який:

–        має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни;

–        є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомленнявзаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю;

–        уміє грамотно сприймати та уміє аналізувати проблеми суспільства, бути конкурентноспроможним на ринку праці, впевнено приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці;

–        уміє критично мислити;

–        здатний до самоосвіти і саморозвитку;

–        відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми;

–        уміє опрацювати різноманітну інформацію.

 

Очікувані результати:

 • Педагоги, як учасники дидактичної підсистеми, сприяють опануванню дитиною компетенцій гармонійної особистості, забезпечують сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, психологічного, духовного, соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня освіченості, який відповідає ступеню навчання та потенційним можливостям здобувачів освіти.
 • Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи» в школі сприяє:

–        розкриттю та розвитку здібностей, талантів і можливостей кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками;

–        удосконаленню мотиваційного середовища дитини;

–        широке застосування методів викладання, заснованих на співпраці (ігри, проекти – соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо). Учні залучатимуться до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду;

–        особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг;

–        підвищення професійної майстерності педагогів шляхом проходження сертифікації;

3.1. Громадянське виховання у школі

 

Мета:

 • Ø Виховувати почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.
 • Ø Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

 

№з/ п

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Виконавці

1.

Проводити цикл бесід, заходів, спрямованих на формування в учнівської молоді поваги до Конституції України, законів Української держави:

„Конституція України – основний Закон нашої держави”; „Держава і людина”, „Громадянином бути зобов’язані “

2020-2025

Класні керівники

2.

Продовжити роботу органів учнівського самоврядування в школі. Забезпечити участь УП у роботі районного та міського учнівських парламентів

2020-2025

УП,

педагог організатор

3.

3 метою виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, усвідомлення свої національної єдності, утвердження національної гідності проводити виховні години на патріотичну тематику

2020-2025

Заст. З ВР, класні керівники

4.

Проводити зустріч учнівської молоді з воїнами АТО та учасниками нац. – визвольних рухів;

2020-2025

Заст. З ВР, класні керівники

5.

Проводити:екскурсії та подорожі рідним краєм, його визначними місцями;

екскурсії у музеї міста;

зустрічі з поетами та письменниками рідного краю;

2020-2025

Класні керівники

6.

Відзначати свята національного календаря:

до Днів «української писемності», «рідної мови»;

«міжнародного дня толерантності»; «пам’яті жертв голодомору»; «збройних сил України»; «пам’яті героїв Крут»;«Злуки» та пам`яті « Революції Гідності».

2020-2025

Заст. З ВР, класні керівники, УП

7.

Відзначати ювілейні дати визначних людей України та світу.

2020-2025

Заст. З ВР, класні керівники, УП

8.

Проводити:

-конкурси малюнків;

-конкурси тематичних         композицій;

-фестивалі української пісні;

-фестиваль колядок.

2020-2025

Заст. З ВР, класні керівники, УП

 

Очікувані результати:

–        Сформована національна свідомість у школярів, розуміння належності до рідної землі, народу.

–        Визнання дітьми духовної єдності поколінь та спільної культурної спадщини.

–        Почуття патріотизму, відданості в служінні Вітчизні.

–        Сформована соціально активна особистість на основі таких соціальних умінь як готовність взяти на себе відповідальність, здатність до співпраці в громадянському суспільстві, здатність до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей.

3.2. Заклад освіти – толерантне середовище, СТОП БУЛІНГ

 

Мета:

 • Ø Координування зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед учнів школи;
 • Ø Організація профілактичної роботи на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень;
 • Ø Продовження роботи психологічної служби: головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі школярам та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;

 

№ з/п

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Відповідальний

 

1

Створити базу інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

 

2021

Психолог школи

 

 

 

 

 

 

 

2.

Діагностувати рівень напруги, тривожності в учнівських колективах:

–проводити спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

 

анкетувати учасників освітнього процесу;

 

–провести психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

 

–провести соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

 

визначення рівня тривоги та депресії учнів.

 

 

 

 

 

 

 

2020-2025

 

 

 

Класні керівники, практичний

психолог школи

 

 

 

3

Обговорити питання протидії булінгу на загальношкільних батьківських зборах

Вересень 2021

Директор школи

 

 

4

Провести засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »

 

2021

Заступник

директора з ВР

5

Розробити пам’ятку «Маркери булінгу»

2021

Заступник директора з ВР

6

Скласти план порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом?»

2020-2021

Психолог школи

7

Контролювати стан попередження випадків булінгу

2020-2025

Директор школи

8

Провести круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

2021

Психолог школи

 

9

Створити морально безпечний освітній простір, сформувати позитивний мікроклімат та толерантну міжособистісну взаємодію в ході годин спілкування, тренінгових занять

 

2020-2025

 

Класні керівники

10

 

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

 

10-14

грудня

Класні керівники, учитель

правознавства, практичний

психолог школи

 

11

Залучити учнів до участі в проєкті «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібербулінг»

2020-2022

Педагог- організатор, УП

 

 

12

Провести діагностику стану психологічного клімату класів

2021

Психолог школи

13

Надавати консультації учасникам освітнього процесу

2020-2025

Психолог школи

14

Проводити тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

2021-2025

Класні керівники та класоводи

15

 

Провести тренінг для батьків «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті?»

 

2021

Психолог школи Вчитель інформатики

 

Очікувані результати:

–        Створення системи виховної та профілактичної роботи в школі.

–        Допомога здобувачам освіти і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів.

–        Навченість дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу).

–        Створення безпечного толерантного середовища.

 

3.3. Формування екологічної культури учнівської молоді

Мета:

 • Ø Формування екологічної культури учнів на базі екологічних знань, навичок безпечної поведінки в природному та техногенному середовищі, формування ціннісного ставлення до природи, до навколишнього середовища, дбайливого ставлення до природних ресурсів Буковини, України, планети в цілому.

 

№з/ п

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Виконавці

1.

Включати в річні плани роботи школи, виховні плани класних керівників та плани роботи батьківських зборів питання про екологічну освіту та виховання екологічної культури підростаючого покоління.

2020-2025

Заст.з ВР, класні керівники, вчителі біології, географії.

2.

Організувати в школі систематичне проведення з учнями масових еколого-натуралістичних заходів: конкурсів, вікторин, КВК, лекцій, бесід, зустрічей за круглим столом з працівниками держуправлінь екології та природних ресурсів, виготовлення тематичних стендів, фотомонтажів, альбомів на екологічну, природоохоронну тематику.

2020-2025

Класні керівники, вчителі біології, географії, хімії

3.

Проводити щорічно навесні акцію “Посади дерево життя ”, приурочену Всеукраїнському Дню довкілля, а також спрямовану на відновлення зелених насаджень.

2020-2025

УП, класні керівники, педагог організатор.

4.

Організувати шкільні конкурси дитячих малюнків “Природа очима дітей ”, „Мій рідний край ”

присвячені Дню охорони навколишнього середовища.

2020-2025

Вчителі образотворчого мистецтва

5.

Залучати учнів до участі у Всеукраїнських науково освітніх заходах:

-конкурсі “ рідний край — моя земля ”;

-конкурсі “Парки — легені міст і сіл ”; “День довкілля ”, акції “День землі ”;

інтерактивному природничому конкурсі

„Колосок;

-тижні біології і екології;

2020-2025

 

Заст.з ВР, класні керівники, вчителі біології, географії.

6.

Залучати до участі в роботі семінарів, і методоб’є вчителів природничого циклу.      В рамках співпр Українським товариством охорони птахів та ЛОДЕ брати  участь Всеукраїнській природоохоронній “Птах року ”.

2020-2025

Вчителі біології, географії, хімії

7.

Продовжити роботу над      проектами “ Батарейки здайтесь “ та “ корок життя”

2020-2025

Заст.з ВР, класні керівники.

 

Очікувані результати:

–        Формування соціальних компетентностей.

–        Поступова зміна поглядів на побут і навколишнє середовище.

–        Підвищення інтересу до екологічних проблем.

–        Сформована модель поведінки у конкретних життєвих ситуаціях.

–        Набуті екологічні знання і навики будуть формувати досвід і вміння приймати рішення, усвідомлюючи їхні наслідки для довкілля і людства загалом.

 

 

 1. 4. Психолого-соціальний аспект

Мета:

 • Ø Формування особистості через шкільне та сімейне виховання з урахуванням:

–        індивідуальних особливостей;

–        здібностей;

–        умінь та навичок.

 

Основні завдання:

 1. Створення:

–        ситуації творчості для всіх учасників освітнього процесу;

–        умов для соціальної самореалізації учасників освітнього процесу;

–        умов для позитивної адаптації учнів до навчання у школі.

 1. Посилення впливу шкільного та сімейного виховання на формування:

–        стійкої мотивації до здобуття освіти;

–        високої духовної культури;

–        моральних переконань;

–        трудового виховання учнів.

 1. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.
 2. Практичне забезпечення корекційно-розвивальної роботи:

–        діагностики особистісного розвитку;

–        ціннісних орієнтацій;

–        соціального статусу;

–        виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини.

 1. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки, булінгу.

 

Шляхи реалізації:

 1. Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей:

–        здібностей;

–        схильностей;

–        потреб;

–        відстеження динаміки з розвитку обдарованих та здібних учнів; дітей, які потребують особливої педагогічної уваги.

 1. Консультації та навчання батьків, проведення батьківських консультацій.
 2. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних підрозділах освітнього процесу.
 3. Морально-культурний особистий досвід учасників освітнього процесу.

 

4.1. Успішна адаптація першокласників до навчального процесу

Мета:

 • Ø Створення сприятливого розвивального середовища в період адаптації першокласників.
 • Ø Формування в першокласників характеристик психологічно здорової особистості:

–        прийняття себе, своїх позитивних якостей і недоліків;

–        пізнання власної цінності й унікальності, своїх здібностей й можливостей;

–        прийняття інших людей, пізнання цінності і неповторності кожної людини;

–        добре розвинутої рефлексії, уміння розпізнавати свої емоційні стани, мотиви поведінки;

–        стресостійкість, уміння знаходити власні ресурси в скрутному становищі.

 

 

 

 

№ п/п

Шляхи реалізації

Термін

реалізації

Виконавці

1

Проводити психолого-педагогічну діагностику, спрямовану на визначення шкільної готовності

дитини.

2020-2025

Шкільний психолог

2

Проводити моніторингову діяльність: відстеження рівня мотивації до навчання; спостереження за рівнем тривожності, рівнем згуртованості класного колективу

2020-2025

Шкільний психолог Класні

керівники 1-4

класів

3

Провести уроки-тренінги по згуртованості

2020-2025

Шкільний

психолог

4

Залучати всіх дітей класу до тематичних тренінгових завдань

2020-2025

Класні

керівники 1-4 класів

5

Надавати групові консультації вчителям перших

класів та батькам учнів

2020-2025

Шкільний

психолог

6

Проводити консультативну і просвітницьку роботи з батьками першокласників, спрямовані на

ознайомлення дорослих з основними завданнями і труднощами періоду первинної адаптації,

методикою спілкування і допомоги учням.

 

Шкільний

психолог,соціа льний педагог, Класні кер. 1-4

класів

7

Формувати модель поведінки, соціальних і

пізнавальних спонукань до навчання.

2020-2025

Шкільний

психолог

 

Очікувані результати:

–        Налагоджування комфортних умов у навчальному колективі.

–        Успішна адаптація першокласників до навчальних умов.

–        Сформовані навички та уміння першокласників.

 

4.2. Соціальна підтримка освітнього процесу

Мета:

 • Ø Створення сприятливих соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації учнів, надання комплексної соціальної допомоги.

 

№ п/п

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Виконавець

1.

Виявляти учнів соціально незахищених категорій, а саме: – дітей-сиріт; – дітей, які позбавлені батьківського піклування; – дітей- напівсиріт; – дітей з неповних сімей; – дітей з багатодітних сімей; – дітей інвалідів; – дітей, які мають статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи; – дітей з малозабезпечених сімей; – дітей переселенців, біженців із зони АТО. Проведення соціальної паспортизації учнів, навчальних груп, сімей

«групи ризику»

2020 – 2025

Соціальний   педагог, класні керівники

2.

Визначати     рівень тривожності  учнів,  які

потребують особливої уваги

2020 – 2025

Соціальний   педагог,

практичний психолог

3.

Проводити     профілактичні бесіди з учнями схильними до правопорушень

2020-2025

Соціальний педагог

4.

Проводити зустрічі з працівниками ВБО “Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ\СНІД” з проблеми попередження

поширеності ВІЛ/СНІДу, наркоманії

2023

Соціальний   педагог, практичний

психолог, адміністрація

5.

Провести виховні години «Ми різні, і ми – рівні!»

2024

Соціальний   педагог,

практичний психолог, класні керівники

6.

Провести       тренінги         для      саморозвитоку особистості підлітка

2020-2025

Соціальний   педагог, практичний психолог

7.

Залучати        представників національної поліції для роз’яснення учням їх прав та обов’язків

учням

2020-2025

Адміністрація

8.

Проводити анкетування спрямоване на виявлення в дітей схильності до девіантної поведінки

2020-2025

Соціальний педагог, практичний психолог, класні керівники

9.

Організувати «Школу лідерства» для старшокласників

2025

Соціальний   педагог, практичний психолог

10.

Організувати тренінги для батьків на соціальну

тематику.

2025

Соціальний педагог,

практичний психолог

 

Очікуваний результат:

–        Своєчасна допомога у вирішенні соціально-педагогічних проблем.

–        Добровільний і свідомий підхід батьків у виборі форм і методів сімейного виховання.

–        Формування у молоді моральних якостей.

–        Удосконалення системи взаємодії сім’ї та школи.

–        Правова грамотність та психолого-педагогічна компетентність учнів, вчителів та батьків.

–        Створення  системи допомоги у формуванні морального способу життя, попередження негативних проявів у дітей та підлітків.

 

 1. 5. Здоров`язбережувальна складова

5.1. Здорова дитина- здорова нація

Мета:

 • Ø Дотримання санітарного регламенту, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за N 1111/35394
 • Ø Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітньому процес
 • Ø Створення оздоровчого та безпечного шкільного середовища
 • Ø Спрямування виховної роботи та позаурочної роботи на пропедевтику захворювань, збереження життя та здоров’я, формування культури здоров`я.

 

№ п/п

Шляхи реалізації

 

Термін

Виконавці

1.

Здійснювати систематичний моніторинг стану здоров’я учнів , що дає змогу визначити тенденції захворювань.

2020-2025

Медсестра

2.

Створювати   оздоровче      та        безпечне        шкільне середовища, де реалізовується :

– виконання санітарно-гігієнічних норм (освітлення, зручні парти);

-організація якісного харчування;

 

 

2020-2025

Директор

3.

 

Спрямовувати виховну роботу на пропедевтику захворювань, збереження життя та здоров’я

 

2020-2025

Заст. директора

з ВР

4.

Створювати психологічний комфорт в школі як для учнів, так і педколективу

 

2020-2025

Практичний

психолог,

5.

Проводити індивідуальні, групові, медико – психологічні консультацій з проблем здоров’я.

 

2020-2025

Практичний психолог,мед

сестра

6.

Забезпечувати контроль за порядком, якістю та

дотриманням норм харчування дітей в школі.

2020-2025

Заст. директора з ВР

7.

Впроваджувати здоров’язберігаючі технології в освітній процес:

посилити всі види активності на уроках;

-створити позитивну емоційну та доброзичливу атмосферу під час перебування дитини у школі;

розподілити розумові навантаження з урахуванням вікових, фізіологічних та психологічних особливостей учнів.

 

 

 

2020-2025

Педколектив

8.

Залучати учнів до занять спортом у спортивних секціях та гуртках у позаурочний час

 

2020-2025

Вч. фізкультури

Очікувані результати

–        Підвищення загального рівня фізичного здоров’я учнів, вчителів.

–        Підвищення функціональних можливостей школярів.

–        Формування ціннісного ставлення до здоров’я, що включає свідоме й відповідальне ставлення учнів, батьків та вчителів до своєї поведінки.

 

 

 

5.2.  Безпечне середовище

Мета:

 • Ø Створення безпечного, комфортного середовища для усіх учасників освітнього процесу.
 • Ø Навчання учнів правилам, нормам і навичкам безпечної поведінки.

 

 

 

Шляхи реалізації

 

Термін

Виконавці

1.

Проводити з учнями інструктажів з безпеки життєдіяльності

2020-2025

Педколектив

2.

Проводити інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, вступного інструктажу з новопризначеними працівниками:

 

2020-2025

Директор

3.

Організовувати та проводити обов’язкововий плановий медогляд працівників та учнів

 

2020-2025

Директор, медсестра

4.

Організовувати безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режим

2020-2025

Директор, завкабінетами

5.

Проводити профілактичні заходи з попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу

 

2020-2025

Класні керівники

6.

Проводити спеціальні лекції, батьківські збори, конференції, семінари, тренінги, круглі столи, спільно з представниками національної поліції,

спеціалістами з мінної безпеки, цивільного захисту та медичними працівниками

 

 

2020-2025

Адміністрація

7.

Щорічно проводити Тижні безпеки життєдіяльності та День Цивільного Захисту

2020-2025

Адміністрація

8.

Залучати батьків та громаду до інформаційно-

просвітницького забезпечення щодо безпечного,

комфортного середовища усіх учасників освітнього процесу

 

2020-2025

 

Адміністрація

9.

Висвітлювати заходи щодо створення безпечного, комфортного середовища на веб-сайті школи.

2020-2025

Відповідальна за сайт

 

Очікувані результати:

–        Безпечне освітнє середовище в школі – запорука якісної і ефективної роботи закладу.

 

 1. Матеріально-технічна складова

Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі. Матеріально-технічна база – необхідна умова функціонування школи  і реалізації цільової програми розвитку. Подальше вдосконалення матеріально-технічного забезпечення навчального закладу сучасним навчальним і спортивним обладнанням, інформаційно-технічними засобами дає можливість організувати навчально-виховну діяльність, проводити культурні, спортивно-оздоровчі заходи.

Основні напрямки і завдання розвитку:

 1. Поповнення навчально-методичної бази.
 2. Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану корпусів школи.
 3. Облаштування пришкільної території, встановлення плиткового покриття на шкільному подвір’ї.

№ п/п

Шляхи реалізації

Термін реалізації

Виконавець

1.

Встановлення плиткового покриття на подвір’ї школи (вул. І.Підкови,9, Учительська, 12, Александрі, 24)

2021

Розпорядник бюджетних коштів

2.

Оновлення комп’ютерної техніки, розширення шкільної медіатеки.

2022

Адміністрація школи, розпорядник бюджетних коштів

3.

Оновлення і розширення фізкультурно-спортивної бази школи.

2022-2023

Адміністрація школи, розпорядник бюджетних коштів

4.

Поповнення навчальних кабінетів необхідним мінімумом наочного навчального приладдя, мультимедійних засобів.

2021-2025

Адміністрація школи, розпорядник бюджетних коштів

5.

Встановлення огорожі по вулиці Учительській, 12 і І.Підкови, 9

2023-2025

Адміністрація школи, розпорядник бюджетних коштів

6.

Поповнення фонду шкільної бібліотеки, її повна комп’ютеризація

2024-2025

Адміністрація школи, бібліотекар, розпорядник бюджетних коштів

7.

Встановлення других  евакуаційних виходів з другого поверху (І.Підкови, 9, Учительська, 12)

2021-2023

Адміністрація школи, розпорядник бюджетних коштів

8

Встановлення зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження

2023-2025

Адміністрація школи, розпорядник бюджетних коштів

9

Облаштування пандусів відповідно до Державних будівельних норм в усіх корпусах.

2022-2024

Адміністрація школи, розпорядник бюджетних коштів

10

Встановлення протипожежних дверей на горищах.

2022-2023

Адміністрація школи, розпорядник бюджетних коштів

Загальний очікуваний результат: Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів – школа рівних можливостей для всіх; школа, в якій навчаються поряд обдаровані діти в тій чи іншій галузі та «звичайні»; школа, яка  намагається дати можливості для розвитку кожній дитині та розвинути її так, щоб вона була успішною в житті;  школа компетентнісного розвитку і самовдосконалення з ідеалом вільної, життєлюбної, талановитої особистості.